Zasady i tryb przyjmowania na studia

 

PODKOWIAŃSKA  WYŻSZA  SZKOŁA  MEDYCZNA

w Podkowie Leśnej

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

 

UCHWAŁA NR 6/2019

Senatu Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Podkowie Leśnej

z dnia 30.06.2019 r.

w sprawie: zasad rekrutacji w roku akademickim 2020/2021 na kierunek fizjoterapia

 

Na podstawie art. 70 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - oraz Statutu Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej art. 54 i 55 uchwala się zasady naboru na kierunek fizjoterapia, na jednolite studia magisterskie w Podkowiańskiej Wyższej szkole Medycznej w roku akademickim 2020/2021.

Przyjęcia na studia regulują ogólnokrajowe normy przyjmowania kandydatów do szkół wyższych. Głównymi warunkami studiowania w Uczelni jest posiadanie świadectwa maturalnego oraz zaświadczenia lekarskiego – wydanego przez lekarz medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku. Kandydaci legitymując się ukończeniem klas licealnych o profilu biologiczno–chemicznym przyjmowani są na preferencyjnych warunkach. Rekrutacja rozpoczyna się z dniem 1 marca. Wstęp na studia jest wolny. Limity miejsc ustala rektor w wysokości 40 zakwalifikowanych osób. Zasady i wyniki rekrutacji zostają podane do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń Uczelni. W skład komisji weryfikacyjnej zostają powołani:

- dr n. med. Izabela Górska-Jankowska,

- mgr Wojciech Kłudkiewicz,

- Przedstawiciel Uczelnianego Samorządu Studenckiego