BIP

Regulamin studiów 
Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej
im. Zofii i Jonasza Łyko

zatwierdzony przez Senat PWSM
dnia13.02.2018 roku

 

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna

w Podkowie Leśnej

WYDZIAŁ FIZJOTERAPII

 

UCHWAŁA NR 2/2018

Senatu Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej w Podkowie Leśnej

z dnia 13.02.2018 r.

w sprawie: nowelizacji Regulaminu studiów

Na podstawie art. 162 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. nr 164 z 2005 r. poz. 1365 z późn. zm.) oraz art. 57 Statutu PWSM

Uchwala się nowelizację Regulaminu studiów, po uprzednim pozytywnym zaopiniowaniu przez Uczelniany Samorząd Studencki PWSM. Znowelizowany Regulamin obowiązywać będzie począwszy od roku akademickiego 2018/2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin studiów

 

Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej

 

im. Zofii i Jonasza Łyko

 

 

 

zatwierdzony przez Senat PWSM

 

dnia 13.02.2018 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik uchwały 2/2018 Senatu PWSM z dnia 13.02.2018 r.

 

w sprawie nowelizacji Regulaminu studiów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział I

 

Przepisyogólne

 

 

 

§ 1

 

1. Regulamin studiów Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej, zwanej dalej Uczelnią, stosuje się do wszystkich kierunków studiów i form studiów wyższych oraz stopni studiów prowadzonych przez Uczelnię.

 

2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) zajęcia dydaktyczne – wykład, ćwiczenia, zajęcia laboratoryjne, seminaria, zajęcia projektowe, lub inne zajęcia, określone w planie studiów,
2) prowadzący zajęcia – nauczyciel akademicki prowadzący przedmiot przewidziany w planie studiów,
3) promotor – opiekun naukowy będący nauczycielem akademickim, pod którego kierunkiem student przygotowuje pracę dyplomową,

 

4) harmonogram zajęć – wykaz zajęć dydaktycznych w semestrze/roku zawierający nazwy przedmiotów, prowadzących zajęcia, czas i miejsce zajęć,

 

5) karta przedmiotowa – sylabus – pełny opis programu nauki danego przedmiotu: treści nauczania, wymagania, kryteria egzaminacyjne, literaturę, realizowane efekty kształcenia,

 

6) program kształcenia – opis całego procesu dydaktycznego gwarantującego osiągnięcie efektów kształcenia ustalonych przez senat Uczelni dla danego kierunku studiów,
7) ustawa – ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572, z późn. zm.).

 

§ 2

 

1. Osoba przyjęta na studia nabywa prawa studenta z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania, którego treść określa statut Uczelni.

 

2. Prawa i obowiązki studenta wygasają z dniem ukończenia studiów lub skreślenia z listy studentów.

 

3. Student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks. Legitymacja studencka jest dokumentem poświadczającym status studenta. W indeksie dokumentowany jest przebieg i wyniki studiów. Indeks jest własnością studenta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział II

 

Organizacja studiów

 

 

 

§ 3

 

1.Rok akademicki rozpoczyna się nie później niż 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego. Rok akademicki dzieli się na dwa semestry – zimowy i letni.

 

2. Ramową organizację roku akademickiego, w tym terminy rozpoczęcia i zakończenia zajęć dydaktycznych, sesji egzaminacyjnych, przerw w zajęciach ustala rektor i ogłasza nie później niż 3 miesiące przed rozpoczęciem roku akademickiego.

 

3. Plan studiów jest ogólnodostępnym dokumentem znajdującym się na stronie www. Uczelni.

 

4. Wykładowcy zobowiązani są do udostępnienia studentom w pierwszym dniu zajęć corocznie aktualizowanej karty przedmiotowej z wykładanego przedmiotu, w wymiarze semestralnym.

 

5. Szczegółowe harmonogramy zajęć dydaktycznych są podawane do wiadomości studentów i prowadzących zajęcia w sposób zwyczajowo przyjęty na Uczelni:

 

 1. na studiach stacjonarnych - nie później niż na 14 dni przed rozpoczęciem semestru,

 2. na studiach niestacjonarnych - nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem zajęć.

 

 

 

§ 4

 

W trakcie roku akademickiego rektor może ustanowić godziny lub dni wolne od zajęć dydaktycznych, odwołując w tym czasie zajęcia dydaktyczne na wszystkich lub niektórych latach studiów.

 

 

 

§ 5

 

Dla studentów pierwszego roku dziekan wyznacza opiekuna roku spośród nauczycieli akademickich. Na wniosek samorządu studenckiego dziekan może powołać opiekunów wyższych lat studiów. Zakres obowiązków opiekuna roku określa dziekan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział III

 

Indywidualny tryb studiowania

 

 

 

§ 6

 

1. Student za zgodą dziekana w szczególnych przypadkach może studiować według indywidualnej organizacji zajęć w semestrze.

 

2. Przyznanie indywidualnej organizacji zajęć upoważnia studenta do ubiegania się o całkowite lub częściowe zwolnienie z obowiązku uczęszczania na zajęcia dydaktyczne, nie powoduje jednak zmniejszenia wymagań wobec studenta co do zakresu i poziomu wiedzy związanej z planem studiów i programem nauczania na danym kierunku.

 

1) Zgodę na realizację studiów według indywidualnego planu studiów i programu

 

nauczania wydaje dziekan, na uzasadniony wniosek zainteresowanego studenta;

 

2) Przed wydaniem zgody na przyznanie indywidualnego planu studiów i programu nauczania, dziekan rozważa i sprawdza, czy zgodnie z przedstawionym wnioskiem:

 

  1. przyznanie indywidualnej organizacji zajęć w semestrze nie spowoduje przedłużenia terminu zaliczenia semestru przez studenta,

  2. zaistniały szczególne okoliczności lub sytuacja życiowa studenta uzasadniająca przyznanie mu indywidualnego planu studiów i programu nauczania;

 

3. Szczegółowe warunki i zasady studiowania, w trybie o którym mowa w pkt.2 określa Rada Wydziału.

 

 

 

§ 7

 

1. Studenci wyróżniający się szczególnie dobrymi wynikami w nauce, tj. osiągający średnią ocen co najmniej 4,2 i wykazujący uzdolnienia w zakresie określonej dyscypliny, mogą studiować według indywidualnego planu studiów i programu studiów na zasadach określonych przez rektora.

 

2. Studia odbywane według indywidualnego planu studiów i programu studiów mogą prowadzić do skrócenia czasu ich trwania.

 

3. W wyjątkowych sytuacjach dziekan może wyrazić zgodę na studiowanie według indywidualnego planu studiów i programu studiów także w przypadkach innych niż określone w ust. 1.

 

4. W celu sprawowania opieki dydaktyczno-naukowej nad studentem realizującym indywidualny plan studiów i program nauczania dziekan powołuje opiekuna.

 

§ 8

 

1. Dziekan może zezwolić studentowi na indywidualną organizację studiów do realizacji obowiązującego w Uczelni planu studiów, w terminach i formach dostosowanych do szczególnych okoliczności życiowych.

 

2. W przypadku wcześniejszej realizacji planu studiów danego semestru, dziekan może podjąć decyzję o przeniesieniu studenta na wyższy semestr.

 

3. Realizacja studiów według indywidualnej organizacji studiów nie zwalnia studenta od obowiązku zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych oraz zdania wszystkich egzaminów przewidzianych planem studiów na dany semestr lub rok akademicki oraz zdobycia wszystkich zakładanych efektów kształcenia.

 

4. Indywidualną organizację studiów ustala się na okres nie dłuższy niż rok akademicki.

 

 

 

 

 

Rozdział IV

 

Prawa i obowiązki studenta

 

 

 

§ 9

 

1. Student ma prawo do:

 

 1. uzyskiwania rzetelnej i nowoczesnej wiedzy,

 2. rozwijania własnych zainteresowań naukowych, kulturalnych, artystycznych, sportowych i turystycznych,

 3. zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestniczenia w pracach badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych realizowanych w Uczelni,

 4. uzyskiwania nagród i wyróżnień,

 5. korzystania z pomocy materialnej na zasadach określonych w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom PWSM,

 6. wyrażania opinii o zajęciach dydaktycznych,

 7. korzystania z usług informatycznych oferowanych przez Uczelnię.

 

2. Student może ubiegać się o:

 

 1. przeniesienie do innej uczelni,

 2. przeniesienie ze studiów stacjonarnych na studia niestacjonarne i odwrotnie,

 3. uczestniczenie w programach wymiany studentów,

 4. podjęcie studiów na innych uczelniach,

 5. podjęcie studiów w trybie indywidualnego planu studiów i programu nauczania.

 

3. Student zobowiązany jest do:

 

 1. postępowania zgodnego z treścią ślubowania i przepisami obowiązującymi w Uczelni,

 2. uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych i organizacyjnych zgodnie z regulaminem studiów,

 3. terminowego składania egzaminów, odbywania praktyk i spełniania innych obowiązków przewidzianych w planie studiów,

 4. terminowego wnoszenia opłat za studia,

 5. niezwłocznego powiadomienia dziekanatu o zmianie danych osobowych istotnych dla toku studiów, a w szczególności imienia, nazwiska, adresu, a także o zniszczeniu lub utracie indeksu studenta, legitymacji studenckiej oraz rezygnacji z dalszej nauki,

 6. poszanowania mienia Uczelni.

 

4. Za postępowanie uchybiające godności studenta oraz naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni student ponosi odpowiedzialność przed komisją dyscyplinarną lub przed sądem koleżeńskim samorządu studenckiego, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 

5. Na wniosek studenta – członka organu kolegialnego Uczelni – dziekan usprawiedliwia jego nieobecność na zajęciach dydaktycznych odbywających się podczas posiedzeń tego organu.

 

 

 

 

 

Rozdział V

 

Zmiana uczelni, formy studiów

 

 

 

§ 10

 

Student Uczelni, który zamierza przenieść się do innej uczelni zobowiązany jest:

 

 1. pisemnie zawiadomićo tym dziekana, nie później niż 14 dni przed proponowanym terminem przeniesienia, podając nazwę uczelni, w której zamierza kontynuować studia,

 2. przedłożyć kartę obiegową,
 3. oddać legitymację studencką.

 

 

 

§ 11

 

1. Student innej uczelni może ubiegać się o przyjęcie do PWSM w drodze przeniesienia, jeżeli wypełnił wszystkie wymogi wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, z której zamierza się przenieść.

 

2. W stosunku do studenta przeniesionego z innej uczelni przepisy § 2 stosuje się odpowiednio.

 

 

 

§ 12

 

1. Zasady przenoszenia studentów ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne lub odwrotnie

 

są następujące:

 

 1. student obowiązany jest przedstawić dziekanowi umotywowany wniosek o przeniesienie na co najmniej dwa tygodnie przed rozpoczęciem danego semestru,

 2. dziekan, po zasięgnięciu opinii kierownika właściwej jednostki organizacyjnej wydziału, rozważy wniosek studenta, badając uprzednio motywacje studenta i ilość wolnych miejsc na studiach, na których student pragnie kontynuować kształcenie,

 3. dziekan, wydając zgodę na przeniesienie, określa rok (semestr) studiów, na który ma nastąpić wpis oraz termin wyrównania ewentualnych różnic programowych.

 

2. Studentowi przeniesionemu na dane studia w trybie opisanym powyżej może zostać przepisana przez nauczyciela akademickiego prowadzącego dany przedmiot (formę zajęć) ocena z przedmiotu uzyskana przez studenta z tego przedmiotu na studiach, z których się przeniósł. Zgodę na przepisanie oceny student winien uzyskać z chwilą rozpoczęcia, na nowo podjętych studiach, zajęć z danego przedmiotu.

 

 

 

§ 13

 

Przyjęcie lub przeniesienie, o którym mowa w § 11–12, następuje po ustaleniu przez dziekana przyjmującego:

 

 1. przedmiotów, które uznaje za zaliczone na podstawie dotychczas złożonych już przez studenta egzaminów i uzyskanych zaliczeń,

 2. przedmiotów, których zaliczenie niezbędne jest dla wyrównania różnic występujących w planach studiów i programach nauczania,

 3. terminów zaliczenia różnic programowych.

 

 

 

§ 14

 

1. Nie można przyjąć studenta z innej uczelni, jak również przenieść ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne i odwrotnie, jeżeli:

 

 1. jest zawieszony w prawach studenta,

 2. toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne.

 

2. Jeśli student powtarzał rok studiów przed zmianą uczelni lub formę studiów, okoliczności te uwzględnia się, tak jakby nastąpiły one podczas studiowania na uczelni, na którą się przeniósł.

 

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziekan może, w trakcie roku akademickiego,

 

przenieść ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne studenta pierwszego roku studiów.

 

 

 

§ 15

 

Dziekan może odmówić przyjęcia lub przeniesienia, o którym mowa w § 11–12 i § 14 ust. 3,

 

jeżeli względy organizacyjne na to nie pozwalają.

 

 

 

 

 

Rozdział VI

 

Podejmowanie studiów na dodatkowym kierunku lub specjalności

 

 

 

§ 16

 

1. Student po zaliczeniu pierwszego roku studiów może ubiegać się o przyjęcie na studia poza swoim kierunkiem podstawowym na dowolne kierunki prowadzone na innej uczelni, jeżeli wypełnia wszystkie obowiązki związane z tokiem studiów na kierunku podstawowym.

 

2. Decyzję w sprawie przyjęcia na dodatkowy kierunek studiów podejmuje dziekan wydziału.

 

3. Rada wydziału może określić limity przyjęć na studia dodatkowe, a także uzależnić przyjęcie na studia dodatkowe od zakwalifikowania studenta na dany kierunek studiów w drodze postępowania kwalifikacyjnego.

 

4. Dziekan wydziału, na którym student zamierza podjąć studia dodatkowe, wyrażając zgodę na przyjęcie, określa rok studiów, na którym student rozpoczyna studia dodatkowe, plany studiów i programy nauczania na podstawie zasad ustalonych przez radę wydziału oraz warunki, termin i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic planów studiów i programów nauczania, uwzględniając możliwości uczestniczenia w zajęciach uzupełnianych przedmiotów.

 

5. W stosunku do studenta, który nie zaliczył semestru/roku na dodatkowym kierunku, dziekan cofa zgodę o kontynuowaniu nauki na studiach dodatkowych.

 

6. Do kierunku dodatkowego przepisów o wznowieniu studiów nie stosuje się.

 

§ 17

 

Za zgodą dziekana student może studiować przedmioty nieobjęte planem studiów.

 

 

 

§ 18

 

1. Jeżeli na kierunku studiów istnieje kilka specjalności, student, w terminie wyznaczonym przez dziekana, wybiera jedną z nich.

 

2. Jeżeli względy organizacyjne nie pozwalają na przyjęcie na daną specjalność wszystkich chętnych, to o kolejności przyjęć decyduje dziekan, biorąc pod uwagę uzdolnienia i zainteresowania studenta oraz dotychczasowe wyniki studiowania.

 

3. O przyjęciu do pracowni lub na seminarium decyduje prowadzący pracownię lub seminarium.

 

 

 

§ 19

 

Jeżeli względy organizacyjne na to nie pozwalają, dziekan może odmówi

 

:

 

 1. przyjęcia lub przeniesienia, o którym mowa w § 16,

 2. zgody na studiowanie przedmiotów nieobjętych planem studiów.

 

 

 

 

 

Rozdział VII

 

Mobilność studentów

 

 

 

§ 20

 

1. Student za zgodą dziekana może realizować część studiów w innej uczelni w kraju lub za granicą, w której funkcjonuje Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), na zasadach określonych w porozumieniach oraz w programach wymiany studentów, których Uczelnia jest sygnatariuszem.

 

2. Dziekan, po przeanalizowaniu zatwierdzonego przez dziekana innej uczelni indywidualnego planu studiów i programu nauczania, który będzie realizowany w innej uczelni, określa warunki, terminy i sposób uzupełnienia przez studenta zaległości wynikających z różnic planów studiów i programów nauczania.

 

3. Zaliczenie zajęć objętych indywidualnym planem studiów i programem nauczania oraz wyniki uzyskane w innej uczelni traktuje się na równi z zaliczeniem i wynikami uzyskanymi na Uczelni.

 

4. Zaliczenia przedmiotów realizowanych podczas wymiany studenckiej z innymi uczelniami dokonuje dziekan.

 

 

 

 

 

Rozdział VIII

 

Zaliczenie roku

 

 

 

§ 21

 

1. Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki.

 

2. Ostateczny termin uzyskania zaliczeń zajęć objętych planem studiów i złożenia wszystkich egzaminów upływa w dniu 20 września.

 

3. Rada wydziału, w przypadku studiów niestacjonarnych, może określić inne terminy niż te, o którym mowa w ust. 2.

 

 

 

§ 22

 

1. Rada wydziału określa w ramach planu studiów zajęcia, w których udział jest obowiązkowy, oraz ustala sposób ich zaliczenia.

 

2. Prowadzący zajęcia, w których udział jest obowiązkowy, może w uzasadnionych przypadkach zwolni

 

studenta z udziału w tych zajęciach określając jednocześnie warunki, sposób i termin ich zaliczenia.

 

3. Rada wydziału może określić w ramach planu studiów zajęcia sekwencyjne rozumiane jako zajęcia, w których udział i ich zaliczenie może nastąpić wyłącznie po zaliczeniu zajęć wskazanych przez radę wydziału w ramach danej sekwencji zajęć.

 

4. Udział w wykładach, które kończą się egzaminem, nie jest obowiązkowy i nie podlega kontroli, chyba że rada wydziału postanowi inaczej.

 

5. Krótkotrwałe nieobecności na zajęciach obowiązkowych należy usprawiedliwić u osoby prowadzącej zajęcia.

 

 

 

§ 23

 

Program kształcenia może dopuścić prowadzenie wybranych przedmiotów w języku obcym. Przedmioty obowiązkowe mogą być prowadzone w języku obcym, jeżeli wynika to ze specyfiki danego kierunku lub specjalności studiów lub gdy prowadzone są także w języku polskim. Program kształcenia może także dopuścić składanie określonych egzaminów, w tym dyplomowych, oraz składanie prac dyplomowych w języku obcym.

 

 

 

§ 24

 

1. Przy egzaminie stosuje się następującą skalę ocen:

 

 

 

słownie

liczbowo

w systemie ECTS

bardzo dobry

dobry plus

dobry

dostateczny plus

dostateczny

niedostateczny

5,0

4,5

4,0

3,5

3,0

2,0

A

B

C

D

E

F

 

 

 

2.Oceny ze wszystkich przedmiotów kończących się egzaminem lub zaliczeniem z oceną wpisywane są do indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta i protokołu egzaminacyjnego oraz wlicza do średniej ze studiów.

 

§ 25

 

1. Warunkiem zaliczenia roku studiów jest uzyskanie zaliczenia zajęć objętych planem studiów i złożenie wszystkich egzaminów z przedmiotów kończących się egzaminem w danym roku oraz uzyskanie odpowiedniej liczby punktów ECTS określonej w przepisach odrębnych.

 

2. W przypadku studentów, wobec których zastosowano indywidualny plan studiów i program nauczania oraz studentów, którzy odbyli studia, o których mowa w § 20, warunkiem zaliczenia roku studiów jest uzyskanie zaliczenia zajęć i złożenie wszystkich egzaminów objętych indywidualnym planem studiów i programem nauczania.

 

3. Student ma obowiązek złożyć indeks i kartę okresowych osiągnięć studenta w dziekanacie następnego dnia po terminach określonych w § 21 ust. 2 i 3.

 

4. Student odbywający studia w innej uczelni w ramach porozumień lub programów wymiany łącznie z dokumentami, o których mowa w ust. 3, składa wykaz zaliczeń uzyskanych w innej uczelni.

 

 

 

§ 26

 

1. Zaliczenia zajęć obowiązkowych, o których mowa w § 22 ust. 1, dokonuje prowadzący te zajęcia na podstawie spełnienia warunków określonych w karcie przedmiotowej

 

2. Prowadzący zajęcia jest obowiązany podać – na pierwszych zajęciach – do wiadomości studentów warunki uzyskania zaliczenia zajęć. W przypadku przedmiotów kończących się egzaminem, egzaminator podaje zakres i formę egzaminu.

 

3. Na wniosek studenta uczestniczącego w pracach badawczych, zaopiniowany przez kierującego tymi pracami bądź opiekuna koła naukowego, prowadzący zajęcia z przedmiotu, z którym tematycznie związana jest realizowana praca badawcza, może zwolnić studenta z udziału w niektórych prowadzonych przez niego zajęciach i zaliczyć te zajęcia na podstawie wykonanych prac badawczych.

 

 

 

§ 27

 

1. Studenta zwalnia się z obowiązku udziału w zajęciach wychowania fizycznego i uzyskania zaliczenia tego przedmiotu na podstawie orzeczenia lekarskiego.

 

2. Na wniosek studenta uczestniczącego czynnie w zajęciach klubu sportowego, zaopiniowany przez trenera danej sekcji, kierownik może zwolnić go z obowiązku uczestniczenia w zajęciach wychowania fizycznego i dokonać ich zaliczenia.

 

 

 

§ 28

 

Rektor może w drodze zarządzenia ustalić zasady zwalniania studentów z obowiązku udziału

 

w zajęciach oraz uzyskania z nich zaliczenia z zastrzeżeniem § 27.

 

 

 

 

 

§ 29

 

1. Student, który nie uzyskał zaliczenia pisemnych zajęć obowiązkowych, o których mowa w § 22 ust. 1, ma prawo w ciągu 7 dni zwrócić się do kierownika jednostki organizacyjnej prowadzącej te zajęcia z wnioskiem o sprawdzenie uzyskanych wyników.

 

2. Nie zaliczenie przez studenta zajęć obowiązkowych końcowym sprawdzeniem wiedzy lub umiejętności może być zweryfikowane odpowiednio do ustaleń art. 34 po sprawdzeniu czy student spełnił podstawowe wymagania określone w art. 26 ust. 1.

 

 

 

§ 30

1.Zaliczenie przedmiotu stwierdza się wpisem do indeksu, karty okresowych osiągnięć studenta oraz protokołu zaliczenia przedmiotu.

 

2.W przypadkach określonych w § 22 ust. 1 warunkiem dopuszczenia do egzaminu z przedmiotu jest uzyskanie zaliczenia zajęć z tego przedmiotu.

 

3.Jeżeli student nie uzyska zaliczenia z zajęć obowiązkowych niekończących się egzaminem w danym semestrze lub roku, może zostać dopuszczony do egzaminów z pozostałych przedmiotów. Brakujące zaliczenia student jest zobowiązany uzyskać odpowiednio w terminach, o których mowa w § 21 ust. 2 i 3 oraz w trybie określonym w § 31.

 

 

 

§ 31

 

1. Terminy egzaminów ustalane są przez egzaminatora i zatwierdzane przez dziekana.

 

2. Terminy egzaminów są podawane do wiadomości studentów i prowadzących zajęcia w sposób zwyczajowo przyjęty na Uczelni co najmniej na 14 dni przed terminem zakończenia zajęć w danym semestrze lub roku.

 

3. Na wniosek studenta, który nie przystąpił do egzaminu w ustalonym terminie, dziekan może w uzgodnieniu z egzaminatorem wyznaczyć dodatkowy termin, jeżeli student uprawdopodobni, że nieprzystąpienie przez niego do egzaminu nastąpiło bez jego winy. W takim przypadku termin egzaminu poprawkowego jest dla tego studenta pierwszym terminem, chyba że przyczyna uchybieniu terminu minie po dacie terminu egzaminu poprawkowego.

 

4. Wniosek o wyznaczenie dodatkowego terminu należy złożyć w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu.

 

5. Wyznaczenie terminu nie może naruszać postanowień § 21 ust. 2 i 3.

 

6. Jeżeli student nie przystąpił do egzaminu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a termin dodatkowy nie został mu wyznaczony, traci termin egzaminu.

 

§ 32

 

Jeżeli wykład prowadzony jest przez kilku nauczycieli akademickich, student przystępuje do egzaminu u jednego z nich, według własnego wyboru, o ile nie zostało wyznaczone inaczej przez dziekanat oraz o ile umożliwiają to względy organizacyjne. Wybór powinien nastąpić najpóźniej na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych.

 

 

 

§ 33

 

1. W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej studentowi przysługuje prawo do zdawania dwóch egzaminów poprawkowych.

 

2. Egzaminy poprawkowe odbywają się w sesji poprawkowej w terminach zgodnych z ramową organizacją roku akademickiego.

 

 

 

§ 34

 

1.Dziekan może zarządzić egzamin komisyjny:

 

 1. na wniosek studenta, który nie złożył egzaminu w trybie określonym w par. 33;

 2. na wniosek własny.

 

2. Student składa wniosek o egzamin komisyjny w terminie siedmiu dni od daty ogłoszenia wyniku egzaminu.

 

3. Egzamin powinien odbyć się w najkrótszym możliwym terminie od dnia złożenia wniosku lecz z reguły nie później niż w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

 

4. Egzamin, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez dziekana. Egzaminatorem w komisji jest drugi specjalista z przedmiotu, z którego egzamin zarządzono, a jeżeli nie jest to możliwe – specjalista z dyscypliny pokrewnej. W egzaminie na wniosek studenta może uczestniczyć w charakterze obserwatora przedstawiciel samorządu studenckiego.

 

5. Uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu komisyjnego unieważnia poprzedni wynik egzaminu.

 

 

 

 

 

§ 35

1.Zaliczenia kończące się wystawieniem oceny i egzaminy oceniane są w skali ocen określonej w § 24 ust.1 a informacja o ocenach przekazywana jest studentom w sposób zwyczajowo przyjęty w Uczelni.

2.Ocena niedostateczna oznacza nieuzyskanie zaliczenia bądź niezłożeni egzaminu.

 

 

 

§ 36

 

1. W stosunku do studenta, który nie zaliczył roku, dziekan podejmuje decyzję o:

 

 1. skreśleniu z listy studentów,

 2. zezwoleniu na powtarzanie roku studiów,

 3. zezwoleniu na warunkowe wpisanie na wyższy rok studiów.

 

2. Decyzję, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3), dziekan podejmuje na wniosek studenta złożony w terminie 7 dni od upływu terminu zaliczenia roku.

 

3. Dany rok studiów można powtarzać nie więcej niż dwa razy. Powtarzanie pierwszego roku studiów możliwe jest tylko jeden raz.

 

4. Student, który wpisany został warunkowo na wyższy rok studiów, zobowiązany jest złożyć egzaminy i uzyskać zaliczenia z zaległych przedmiotów w terminach wyznaczonych w kolejnym roku akademickim, tj. razem ze studentami z naboru o rok późniejszego.

 

5. Z warunkowego wpisania na kolejny rok studiów student może skorzystać jednokrotnie.

 

1) w szczególnych okolicznościach dziekan może wyrazić zgodę na odstępstwo od ust. 5.

 

6. Warunkowe wpisanie na kolejny rok studiów jest potwierdzone wpisem do indeksu.

 

7. W przypadku niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio ust. 1 pkt 1) lub pkt 2).

 

 

 

 

 

Rozdział IX

 

Skreślenie z listy studentów

 

 

 

§ 37

 

1. Dziekan skreśla studenta z listy studentów w przypadku:

 

 1. niepodjęcia studiów, czyli nieuczestniczenia w zajęciach bez usprawiedliwienia studenta studiów stacjonarnych przez pierwsze dwa tygodnie semestru, studenta studiów niestacjonarnych w dwóch pierwszych zjazdach, a także w przypadku niezgłoszenia przez studenta gotowości podjęcia studiów niezwłocznie po zakończeniu urlopu, o którym mowa w rozdziale 11.

 2. rezygnacji ze studiów, czyli w przypadku złożenia przez studenta oświadczenia o rezygnacji ze studiów w formie pisemnej,

 3. ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni,

 4. niezłożenie pracy dyplomowej w terminie wskazanym w § 51 ust. 1, lub w § 56 ust. 2 lub w przypadku nieprzyjęcia pracy dyplomowej, o którym mowa w § 53 ust.3.

 

2. Dziekan może skreślić studenta z listy studentów w przypadku:

 

 1. stwierdzenia braku postępów w nauce, czyli w przypadku stwierdzenia niezaliczenia, co najmniej dwóch egzaminów w semestrze,

 2. nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie,

 3. niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów,

 4. niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego.

 

3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2 przysługuje odwołanie do rektora. Decyzja rektora jest ostateczna.

 

Rozdział X

 

Wznowienie studiów

 

 

 

§ 38

 

1. Na podstawie decyzji dziekana student, który został skreślony z listy studentów na roku drugim lub wyższym, może wznowić studia na roku następującym po roku, który przed skreśleniem zaliczył.

 

2. Podejmując decyzje w sprawie wznowienia studiów dziekan ustala:

 

 1. dotychczasowe osiągnięcia studenta wraz z zaliczonymi punktami ECTS,

 2. rok, na który wpisuje studenta,

 3. przedmioty do uzupełnienia wraz z terminami ich zaliczenia.

 

3. Wznowienie studiów jest niedopuszczalne w przypadku osób:

 

 1. wydalonych dyscyplinarnie z Uczelni, jeżeli od momentu uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu nie upłynęły trzy lata, chyba że kara uległa zatarciu w trybie określonym przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym,

 2. skreślonych z listy studentów, jeżeli upłynęło co najmniej 5 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu z listy studentów stała się ostateczna.

 

4. Studia stacjonarne można wznawiać jeden raz.

 

5. Wznowienie jest możliwe od początku roku akademickiego.

 

 

 

 

 

§ 39

 

1. Studenta, który powtarza rok studiów albo wznawia studia, nie obowiązuje uzyskanie zaliczeń przedmiotów, z których zaliczenia poprzednio już uzyskał oraz składanie egzaminów, które poprzednio już złożył, chyba że od czasu uzyskania zaliczeń i składania egzaminów upłynęło więcej niż 2 lata.

 

2. Dziekan może zarządzić wznowienie studiów na roku niższym niż wynikałoby to z § 38 ust. 1 lub zobowiązać do uzupełnienia różnic programowych, jeśli uzna, że od momentu skreślenia w planach studiów i programach nauczania nastąpiły istotne zmiany lub postęp wiedzy w danej dziedzinie zdezaktualizował zasób dotychczas uzyskanych przez studenta wiadomości. Przepisy § 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

 

 

 

 

 

Rozdział XI

 

Urlopy

 

 

 

§ 40

 

1.Student może ubiegać się o urlop:

 

 1. zdrowotny – z powodu choroby, leczenia lub rehabilitacji wykluczających lub poważnie utrudniających kontynuację studiów,

 2. okolicznościowy – z tytułu urodzenia się dziecka lub opieki nad dzieckiem lub odbywania innych studiów, bądź wystąpienia ważnych sytuacji losowych.

 

2.Studenci studiów niestacjonarnych mogą otrzymać urlop okolicznościowy także wówczas, gdy zostali służbowo delegowani za granicę, czasowo skierowani do pracy poza miejscem stałego zamieszkania, albo z powodu innych okoliczności związanych z wykonywaniem pracy zawodowej, przejściowo uniemożliwiających kontynuowanie studiów.

 

 

 

§ 41

 

1. Student ubiegający się o urlop składa umotywowany wniosek o udzielenie urlopu do dziekana. Wniosek taki składa się bezpośrednio po wystąpieniu przyczyn zdrowotnych bądź wystąpieniu innych okoliczności uzasadniających udzielenie takiego urlopu.

 

2. Urlopu udziela dziekan.

 

3. Podstawą udzielenia urlopu zdrowotnego jest orzeczenie lekarskie.

 

 

 

§ 42

 

1. Urlop okolicznościowy może być udzielony jako:

 

 1. krótkoterminowy,

 2. długoterminowy – na czas nie dłuższy niż jeden rok akademicki.

 

2. Udzielenie urlopu krótkoterminowego nie zwalnia studenta z obowiązku terminowego zaliczenia semestru lub roku studiów.

 

3. Udzielenie urlopu długoterminowego powoduje przedłużenie terminu ukończenia studiów.

 

4. Student może uzyskać urlop długoterminowy jeden raz, z wyjątkiem urlopu zdrowotnego.

 

 

 

§ 43

 

Za zgodą dziekana student może w trakcie urlopu brać udział w niektórych zajęciach oraz przystąpić do kończących je zaliczeń i egzaminów. Ich wyniki uwzględnia się po powrocie studenta z urlopu.

 

 

 

§ 44

 

1. W okresie urlopu student zachowuje prawa studenta, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

2. Prawo do pomocy materialnej w okresie urlopu regulują odrębne przepisy.

 

 

 

 

 

Rozdział XII

 

Nagrody i wyróżnienia

 

 

 

§ 45

 

1. Szczególną formą wyróżnienia jest przyznanie w danym roku akademickim tytułu:

 

 1. najlepszego studenta:

  1. roku studiów,

  2. Uczelni,

 2. najlepszego absolwenta Uczelni,

 3. najlepszego sportowca:

 

 1. roku studiów,

 2. Uczelni.

 

2.Zasady i tryb przyznawania tytułów, o których mowa w ust. 1, określa rektor.

 

 

 

3. Rada wydziału może ustalić inne niż wymienione w ust. 1 formy wyróżnień studentów

 

danego wydziału.

 

4. Rektor może przyznać studentowi nagrodę lub wyróżnienie za osiągnięcia organizacyjne.

 

 

 

Rozdział XIII

 

Tryb odbywania i zaliczania praktyk zawodowych

 

 

 

§ 46

 

1. Osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją i zaliczanie studenckich praktyk zawodowych jest kierownik szkolenia praktycznego.

 

2. Kierownik szkolenia praktycznego zwołuje zebranie organizacyjne roku, na którym przedstawia:

 

a) optymalny harmonogram realizacji praktyk zawodowych,

 

b) oczekiwaną samodzielność studentów studiów niestacjonarnych w zawieraniu umów z zakładami, w których będą realizować program praktyk zawodowych,

 

c)trójstronny „Wniosek o wyrażenie zgody na samodzielną praktykę zawodową”,

 

d)obowiązujące w uczelni zasady zaliczania studenckich praktyk zawodowych,

 

3. Kierownik szkolenia praktycznego wykonuje całościowe zestawienie liczby godzin i miejsc odbywania praktyk zawodowych przez poszczególnych studentów, będące potwierdzeniem prawidłowego odbycia całości praktyk zawodowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział XIV

 

Praca dyplomowa

 

 

 

§ 47

 

1. Pracę dyplomową student przygotowuje pod kierunkiem opiekuna pracy dyplomowej, zwanego dalej „opiekunem”.

 

2. Opiekunem może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł profesora, stopień naukowy doktora habilitowanego lub stopień doktora.

 

3. W uzasadnionych przypadkach opiekunem może być upoważniony przez radę wydziału nauczyciel akademicki posiadający tytuł magistra.

 

4. Jeżeli względy organizacyjne na to pozwalają, studentowi przysługuje swobodny wybór opiekuna. Przepis § 18 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

 

5. Na uzasadniony wniosek studenta, po zasięgnięciu opinii dotychczasowego opiekuna, dziekan może wyrazić zgodę na zmianę opiekuna.

 

 

 

§ 48

 

Temat pracy dyplomowej powinien być ustalony wspólnie przez opiekuna i studenta. Sposób zatwierdzania tematów prac dyplomowych realizowany jest zgodnie z Zasadami dyplomowania.

 

 

 

§ 49

 

Na wniosek studenta, pozytywnie zaopiniowany przez opiekuna, dziekan może wyrazić zgodę na napisanie pracy w języku obcym.

 

 

 

§ 50

 

Student składa oświadczenie o wyrażeniu zgody na udostępnianie przez Uczelnię pracy dyplomowej dla potrzeb działalności naukowo-badawczej lub dydaktycznej, według wzoru ustalonego w uczelni odrębnymi przepisami.

 

§ 51

 

1.Student zobowiązany jest do złożenia pracy dyplomowej w terminie ostatniego semestru

 

studiów. Przez złożenie pracy dyplomowej należy rozumieć przyjęcie pracy przez opiekuna,

 

jej pozytywną ocenę i dostarczenie pracy do dziekanatu.

 

 

 

2. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w obowiązującym terminie, zostaje z dniem 31 października skreślony z listy studentów, nie tracąc prawa do złożenia pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego w ciągu roku od daty skreślenia.

 

3.W przypadku nie złożenia pracy w ciągu roku od daty skreślenia, student traci prawo do złożenia pracy i egzaminu dyplomowego. Może on wznowić studia w ciągu następnych 5 lat, na warunkach określonych przez dziekana. Po upływie 5 lat od utraty statusu studenta student może przystąpić do egzaminu dyplomowego powtarzając ostatni rok studiów.

 

4. Na wniosek studenta lub opiekuna, który nie spełnił warunków określonych w ust. 2, dziekan może wydłużyć termin złożenia pracy dyplomowej oraz zdania egzaminu dyplomowego o kolejny jeden rok.

 

5.W przypadku dłuższej nieobecności opiekuna, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie złożenia pracy, dziekan wyznacza osobę przejmującą obowiązki opiekuna. Zmiana taka może być podstawą do wydłużenia terminu złożenia pracy przewidzianego w ust. 1, 2 i 4.

 

6. Wydłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej przedłuża termin planowego ukończenia studiów.

 

 

 

§ 52

 

1. Oceny pracy dyplomowej dokonuje opiekun i wyznaczony przez dziekana recenzent.

 

2. Do oceny pracy dyplomowej stosuje się skalę ocen określoną w § 24 ust 1.

 

3. Recenzentem pracy dyplomowej może być nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień naukowy doktora.

 

 

 

§ 53

 

1. W przypadku negatywnej oceny pracy dyplomowej przez recenzenta dziekan powołuje dodatkowego recenzenta.

 

2. Po dokonaniu oceny pracy dyplomowej przez dodatkowego recenzenta dziekan podejmuje decyzję w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego.

 

3. Student, który nie został dopuszczony do egzaminu dyplomowego zostaje skreślony z listy studentów.

 

4. Student, o którym mowa w ust. 3, może w ciągu roku od daty skreślenia wznowić studia na zasadach określonych przez dziekana i złożyć pracę dyplomową oraz przystąpić do egzaminu dyplomowego.

 

Rozdział XV

 

Egzamin dyplomowy

 

 

 

§ 54

 

1. Warunkiem dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego jest zaliczenie wszystkich przedmiotów oraz zdanie wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów, a także zaliczenie praktyk zawodowych, a jeżeli plan studiów i program kształcenia przewiduje przygotowanie pracy dyplomowej – uzyskanie oceny pozytywnej z pracy dyplomowej.

 

2. Egzamin dyplomowy odbywa się przed komisją powołaną przez rektora. W skład komisji wchodzą co najmniej trzy osoby. Jeżeli program kształcenia przewiduje przygotowanie pracy dyplomowej w skład komisji wchodzą promotor i recenzent/recenzenci. Komisji przewodniczy rektor lub dziekan, albo powołany przez dziekana nauczyciel akademicki posiadający co najmniej stopień doktora.

 

3. Na wniosek studenta lub promotora przeprowadza się otwarty egzamin dyplomowy. Na otwarty egzamin dyplomowy prawo wstępu mają pracownicy jednostek organizacyjnych nadrzędnych względem PWSM, wykładowcy, studenci oraz pracownicy Uczelni, a także zaproszeni przez dyplomanta koledzy i znajomi oraz członkowie rodziny dyplomanta.

 

 

 

§ 55

 

1. W przypadku gdy plan studiów i program kształcenia nie przewiduje obowiązku przygotowania pracy dyplomowej, zakres i formę egzaminu dyplomowego ustala rada wydziału. Termin egzaminu dyplomowego ustala przewodniczący komisji egzaminacyjnej.

 

2. Jeżeli plan studiów i program nauczania przewiduje obowiązek przygotowania pracy dyplomowej, egzamin dyplomowy przeprowadzany jest w formie ustnej. Termin egzaminu ustala przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Egzamin dyplomowy powinien odbyć się nie później niż przed upływem miesiąca od daty złożenia pracy dyplomowej. Przepisy ust.1 stosuje się odpowiednio.

 

3. Na wniosek studenta, pozytywnie zaopiniowany przez promotora oraz przy spełnianiu warunku przedstawionego w § 23, dziekan może wyrazić zgodę na złożenie pracy dyplomowej oraz przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w języku obcym. Rozważając wniosek studenta oraz opinię promotora dziekan bada możliwość uzyskania recenzji pracy pisanej w proponowanym języku oraz praktyczną znajomość danego języka przez potencjalną komisję egzaminacyjną. Wyrażając zgodę, dziekan może uwarunkować ją przedstawieniem wraz z pracą streszczenia pracy w języku polskim.

 

 

 

§ 56

 

1. W przypadku uzyskania z egzaminu dyplomowego oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu, dziekan wyznacza drugi termin egzaminu dyplomowego jako ostateczny.

 

2. W przypadku niezłożenia egzaminu dyplomowego w drugim terminie dziekan wydaje decyzję o skreśleniu z listy studentów.

 

3. Przy wznowieniu studiów przez osobę skreśloną z listy studentów mają zastosowanie przepisy, o których mowa w § 38 ust. 1-6.

 

4. Ponowne przystąpienie do egzaminu dyplomowego może nastąpić nie wcześniej niż po upływie semestru od daty wznowienia studiów.

 

 

 

 

 

Rozdział XVI

 

Ukończenie studiów

 

 

 

§ 57

 

Ukończenie studiów następuje po złożeniu egzaminu dyplomowego z wynikiem co najmniej dostatecznym. Datą ukończenia studiów jest dzień złożenia egzaminu dyplomowego.

 

 

 

§ 58

 

1. W ciągu 30 dni od daty złożenia egzaminu dyplomowego absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów potwierdzający uzyskany tytuł zawodowy wraz z dwoma odpisami i suplementem.

 

2. W dyplomie ukończenia studiów wpisuje się ostateczny wynik studiów wyrównany do pełnej oceny zgodnie z zasadą określoną w ust. 5.

 

3. Podstawą obliczenia ostatecznego wyniku studiów są:

 

 1. średnia arytmetyczna wszystkich ocen z egzaminów i zaliczeń uzyskanych w ciągu całego okresu studiów, o których mowa w § 22 oraz w § 20 ust. 1,

 2. ocena pracy dyplomowej,

 3. ocena z egzaminu dyplomowego.

 

4. Ostateczny wynik studiów na kierunku kończącym się:

 

 1. pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym – stanowi suma:

  1. 0,50 średniej, o której mowa w ust 3 pkt. 1),

  2. 0,25 oceny pracy dyplomowej,

  3. 0,25 oceny egzaminu dyplomowego.

 

 

 

2.Średnia, o której mowa w ust. 3 pkt. 1) wynika ze zliczenia wszystkich ocen końcowych z wszystkich zajęć dydaktycznych po zdaniu wszystkich egzaminów i zaliczeń przewidzianych w planie studiów.

 

 

 

5. Ostateczny wynik studiów wyrównuje się do pełnej oceny zgodnie z zasadą:

 

 1. do 3,8 – dostateczny,

 2. 3,81 do 4,50 – dobry,

 3. od 4,51 – bardzo dobry.

 

6. Wyrównanie do pełnej oceny, o której mowa w ust. 5, dotyczy tylko wpisu do dyplomu.

 

 

 

 

 

Rozdział XVII

 

Potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną

 

 

 

§59

 

 

 

Student może uzyskać potwierdzenie efektów uczenia się uzyskanych poza edukacją formalną.

 

§60

 

 

 

 1. Efekty uczenia się mogą zostać potwierdzone:

 

 1. osobie posiadającej świadectwo dojrzałości i co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub studia jednolite magisterskie;

 2. osobie posiadającej tytuł zawodowy licencjata lub równorzędny i co najmniej trzy lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów pierwszego stopnia – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;

 3. osobie posiadającej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny i co najmniej dwa lata doświadczenia zawodowego po ukończeniu studiów drugiego stopnia albo jednolitych studiów magisterskich – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na kolejny kierunek

 4. studiów pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie;

  

§ 61

 

Liczba studentów na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, którzy zostali przyjęci na studia na podstawie najlepszych wyników uzyskanych w wyniku potwierdzenia efektów uczenia się, nie może być większa niż 20% ogólnej liczby studentów na tym kierunku, poziomie i profilu kształcenia.

 

 

 

§ 62

 

W wyniku potwierdzenia efektów uczenia się Uczelnia może zaliczyć Wnioskodawcy przyjętemu na studia w trybie określonym §1 nie więcej niż 50% punktów ECTS przypisanych do programu kształcenia określonego kierunku lub specjalności, poziomu i profilu kształcenia.

 

 

 

Rozdział XVIII

 

System punktowy ECTS

 

 

 

§ 63

 

 

 

1. Punkty ECTS są wartościami liczbowymi, które określają godzinowy nakład pracy studenta ukierunkowany na osiągnięcie założonych efektów kształcenia.

 

2. Na jeden punkt ECTS student ma przeznaczyć 25 -30 godzin wynikających z planu zajęć oraz nauki własnej.

 

3. Wartość punktową ECTS modułów przedmiotowych określają rady wydziału w planach studiów.

 

4. W procesie kształcenia student uzyskuje 180 punktów ECTS na studiach pierwszego stopnia, rozłożone proporcjonalnie na 6 semestrów studiów, a na studiach drugiego stopnia 300 pkt. ECTS rozłożonych proporcjonalnie na 10 semestrów studiów.

 

5. Warunkiem uzyskania punktów ECTS w przypadku modułu kształcenia kończącego się zaliczeniem lub egzaminem z wystawieniem oceny jest uzyskanie co najmniej oceny dostatecznej.

 

 

 

 

 

Rozdział XIX

 

Organizacja studiów uwzględniająca szczególne potrzeby studentów będących osobami z niepełnosprawnościami

 

 

 

§ 64

 

 

 

1.Osobom podejmującym studia, a posiadającym określone niepełnosprawności, Uczelnia zapewnia warunki niwelujące społeczne bariery w dostępie do edukacji w celu zapewnienia im pełnego uczestnictwa w procesie kształcenia i w badaniach naukowych.

 

 

 

2.Student ubiegający się o szczególne warunki realizacji programu studiów ma posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności

 

 

 

§ 65

 

 

 

Studenci z orzeczoną niepełnosprawnością, po uzyskaniu zgody Dziekana, mogą mieć prawo do:

 

1) indywidualnego dostosowania wymagań dotyczących udziału w zajęciach dydaktycznych (po konsultacjach z wykładowcami prowadzącymi przedmioty),

 

2) przydzielania pomocy asystującej osobie z niepełnosprawnością podczas zajęć ́

 

dydaktycznych oraz w trakcie trwania egzaminów,

 

3) wydłużenia czasu egzaminów, maksymalnie o 50%,

 

4) dostosowanie formy egzaminu do możliwości studenta z zachowaniem merytorycznej równoważności egzaminu,

 

5) zamiany pisemnej formy egzaminu na formę ustną lub odwrotnie,

 

6) przesunięcia terminu egzaminu w ramach sesji, jeśli w związku ze specyfiką

 

niepełnosprawności student nie może przystąpić do egzaminu w wyznaczonym czasie.

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział XX

 

Przepisy przejściowe i końcowe

 

 

 

Od decyzji dziekana przysługuje odwołanie do rektora. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem dziekanatu w terminie 14 dni od dnia doręczenia lub ogłoszenia decyzji studentowi.

 

 

 

§ 66

 

1. Regulamin studiów uchwala senat uczelni po uzgodnieniu z uczelnianym organem uchwałodawczym samorządu studenckiego.

 

2. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z początkiem roku akademickiego.

 

 

 

 

 

Podkowa Leśna, dnia 13 luty 2018 r.