Rekrutacja

 

 

Warunkiem przyjęcia na studia w PWSM jest:

  • złożenie kompletu dokumentów w białej papierowej teczce,
  • uiszczenie bezzwrotnej opłaty wpisowej (zwracanej jedynie w przypadku nieprzyjęcia z powodu braku miejsc) - do 30 czerwca  - 0 zł, od 1 lipca  do 31 sierpnia  - 150 zł, od 1 września  - 200 zł
  • podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych (Umowa o świadczeniu usług edukacyjnych).

Wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy nr 12 1160 2202 0000 0001 0708 4029

Wymagane dokumenty:

  • formularz zgłoszeniowy (do pobrania ze strony internetowej lub do wypełnienia na miejscu,
  • oryginał lub odpis świadectwa maturalnego oraz świadectwa ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny pracy,
  • ksero dowodu osobistego,
  • cztery zdjęcia legitymacyjne, podpisane na odwrocie czytelnie imieniem i nazwiskiem, w tym jedno przyklejone na formularzu zgłoszeniowym,
  • dowód wpłaty wpisowego.