Misja i strategia PWSM

Misja i strategia PWSM

MISJA I STRATEGIA
PODKOWIAŃSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY MEDYCZNEJ
IM. ZOFII I JONASZA ŁYKO
W PODKOWIE LEŚNEJ
NA LATA 2012-2015

Opracowana na podstawie propozycji zespołu powołanego przez Rektora w celu przygotowania
Strategii Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej kompatybilnej z misją Szkoły.

Z szacunkiem dla dorobku nauki,
z wysiłkiem stwarzania szans kształcenia
możliwie najszerszemu gronu interesariuszy.

 

Podkowa Leśna - grudzień 2012

 

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna powołana do życia w 2008 roku, za swoją
misję przyjmuje nowoczesne kształcenie studentów w fizjoterapii , zachęcając do rozwoju
naukowego młode pokolenie studentów łącząc kształcenie z wychowaniem w duchu
szacunku do nauki, humanizmu i etyki, dla ogólnospołecznego dobra i pożytku.


Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna swój wkład w rozwój nauki realizuje
poprzez poszukiwanie i promowanie nowoczesnych metod fizykoterapeutycznych oraz
zaspokajanie potrzeb edukacyjnych młodzieży.

 

 

I. Wstęp


Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna istnieje dopiero 5 lat jednak program rozwoju Szkoły zakłada ambitne plany jej uczestnictwa w rozwoju nauki Polskiej.

Aktualnie PWSM znajduje się na początku drogi rozwoju Uczelni. Za wzór przyjmuje największe uniwersytety medyczne kraju.

Wydziały Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej mieszczą się w Podkowie Leśnej. Szkoła współpracuje z placówkami medycznymi Miasta Warszawy i okolic.

Misja PWSM

Misją Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej  jest przygotować  absolwentów do pracy, życia i budowania społeczeństwa, którego  wartością jest wiedza stanowiąca podporę gospodarki i nowoczesnych rozwiązań dla problemów związanych z postępem cywilizacyjnym, nauka zdobywania sukcesów i zarządzania własną karierą oraz umiejętność zdobywania nowych kwalifikacji zawodowych.  Celem  misji jest także  uświadamianie  absolwentom wartości zdobytego zawodu i ogromnych możliwości  utrzymywania wysokiej pozycji na rynku pracy przez całe ich życie zawodowe a także umiejętności zachowania  osiągniętej wysokiej pozycji na rynku pracy.

Absolwenci PWSM opuszczają Uczelnie ze świadomością  znaczenia konkurencyjności w gospodarce rynkowej i zawodach w zmieniającej się  wciąż strukturze demograficznej społeczeństwa. Za cel misji stawiamy sobie wyposażenie ich  w umiejętności sprostania tym wyzwaniom konkurencji dzięki wysokiemu poziomowi kompetencji i zdobytej wiedzy. Maksymalizacja kompetencyjności i umiejętności reagowania na zmieniające się trendy a także zdolność dostosowania i podnoszenia  posiadanych kwalifikacji w taki sposób by pozostawać w szeregu pożądanych i poszukiwanych  zawodów społecznych – oto cel misji PWSM.

Praktyczny charakter studiów gwarantuje absolwentom dobre przygotowanie do wymogów rynku pracy.

W swojej misji  nawiązujemy w PWSM  do  jej patronów – lekarzy –  pełniących służebny medyczny zawód  w misji zagranicznej w Afryce. Idea ich życia jako służby  medycznej  pozostaje w ścisłej korelacji z misją uczelni stawiającej sobie za cel przygotowanie młodzieży do wykonywania zawodu z grupy zawodów służebnych, o praktycznym charakterze służby społeczeństwu, doskonale przygotowanych zawodowo jak i społecznie do tego zadania. Misja PWSM obejmuje także:
- uzupełnianie praktycznej wiedzy z obszarów medycznych i kultury fizycznej naukami humanistycznymi (socjologia, lektoraty językowe, itd.) niezbędnymi w wykształceniu wyższym
- gwarancję posiadania wyboru z kierunku specjalności jaką absolwenci chcieliby realizować w swoim zawodzie
- aktywne wykorzystanie mechanizmów mobilności studentów celem  wyposażenie absolwentów w umiejętność bycia otwartymi także na zagraniczny rynek pracy
- nadzór nad procesem kształcenia wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia, który ogarnia wszystkie zasadnicze elementy wysiłków zmierzających do osiągnięcia jak najwyższych efektów kształcenia:  struktury uczelni, począwszy od doboru treści kształcenia poprzez modelowanie programów nauczania, weryfikację pracy wykładowców, aż po wspomaganie studentów przy poszukiwaniu pracy odpowiadającej ich kwalifikacjom i aspiracjom poprzez uczelniane biuro karier zawodowych absolwentów
- współudział studentów w tworzeniu  całokształtu procesu kształcenia i tworzenia tzw. „kultury jakości”, wyrażającej się w działaniu wszystkich jej podmiotów. Dzięki temu studenci będą mieli gwarancję otrzymania produktu wysokiej jakości, zwiększającego ich szanse na odniesienie sukcesu zawodowego.

Podkowiańska Wyższa Szkoła Medyczna,  biorąc pod uwagę szybkie tempo rozwoju społecznego i naukowego, określa najważniejsze kierunki swojego działania na kolejne lata, a także wychodzi naprzeciw potrzebom rynku pracy i potrzeb zdrowotnych społeczeństwa.

Niniejszy dokument ma  na celu  :
- określenie obszarów działalności PWSM
- zwerbalizowanie  celów  Szkoły, które powinna osiągnąć w obszarach swojej działalności
- określenie sposobów realizacji założonych celów i metody ich osiągnięcia.

Strategia Podkowiańskiej Wyższej Szkoły Medycznej  uwzględnia aktualną sytuację Szkoły oraz wymagania stawiane placówkom naukowym,  a także zmiany na rynku pracy i potrzeby zdrowotne  środowiska przewidywane w nadchodzących latach.


 II. Podstawy Strategii PWSM oparte o dokumentację dotyczącą rozwoju naukowego placówek badawczych

Podstawy opracowania strategii PWSM
- Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015
- Program Operacyjny Kapitał Ludzki
- Strategia Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku
- Projekt założeń reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego
- Zalecenie Komisji z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych
- Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-społecznego i Komitetu Regionów
- Poprawa transferu wiedzy miedzy instytucjami badawczymi a przemysłem w całej Europie: przyjecie otwartego modelu innowacyjności.
– Realizacja strategii lizbońskiej
- Zielona Księga Europejska Przestrzeń Badawcza: Nowe perspektywy
- Komitetu Regionów: Wykorzystanie wiedzy w praktyce: Szeroko zakrojona strategia innowacyjna dla UE
- Komunikat Komisji Budowa Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) wiedzy na rzecz wzrostu
- Komunikat Komisji Nauka i technologia – kluczowe dziedziny dla przyszłości Europy – Kierunki polityki wspierania badan naukowych w Unii Europejskiej
- Komunikat Komisji Strategia w dziedzinie nauk o życiu i biotechnologii - 2002
- Komunikat Komisji w sprawie śródokresowego przeglądu strategii w dziedzinie nauk o życiu i biotechnologii, 2007
- Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie
- Strategia Rozwoju Edukacji na lata 2007-2013
- Projekt założeń reformy systemu nauki i reformy systemu szkolnictwa wyższego
- Strategia Rozwoju Nauki w Polsce do 2015 roku
- Deklaracja Bolońska - Szkolnictwo wyższe w Europie" Bolonia, (Wspólna Deklaracja Europejskich Ministrów ds. Edukacji i Szkolnictwa, zebranych w Bolonii, w dniu 19 czerwca 1999. oraz następne komunikaty europejskich konferencji Ministrów);
- Komunikat Komisji Europejskiej "Skuteczne inwestowanie w edukację: imperatyw dla Europy"
- Strategia Rozwoju Ochrony Zdrowia w Polsce na lata 2007-2015
- Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020

 

III. Obszary działania PWSM

Uchwalą Senatu określono główne obszary działalności Uczelni w celu trafniejszego określenia zadań Szkoły.
A. Działalność dydaktyczna.
B. Działalność naukowo-badawcza.
C. Działalność kliniczna
D. Działalność administracyjna i inwestycyjna.
E. Działalność promocyjna i rozwój.

 

IV. Cele i metody ich realizacji


A. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Cel ogólny → Stwarzanie możliwości kształcenia możliwie najszerszemu gronu młodzieży oraz udostępnianie nowych form i warunków kształcenia.

1. Kierunek działania.
Tworzenie nowych możliwości i form kształcenia na kierunkach prowadzonych w chwili obecnej w PWSM oraz podejmowanie ścisłej współpracy w zakresie kształcenia studentów z najlepszymi uczelniami zarówno w kraju jak i za granicą.

2. Opis.
Realizacja planu zakłada prowadzenie kształcenia studentów na studiach niestacjonarnych na kierunkach spełniających następujące kryteria:
- kształcenie na kierunkach niedostępnych aktualnie w kraju, a stwarzających nowe możliwości zatrudnienia absolwentom uczelni jak Osteopatia,
- kształcenie dające możliwości rozwoju naukowego studentom którzy nie zdobyli możliwości kształcenia na uczelniach państwowych.


Zaktywizować cel wdrożania działań zmierzających do udostępnienia kształcenia w języku angielskim oraz rosyjskim. W chwili obecnej jest ono niedostępne dla studentów wielu Wydziałów Fizjoterapii a także PWSM.

Wyraźnie wzrastające zapotrzebowanie na absolwentów posiadających więcej niż jeden dyplom mobilizuje PWSM do współpracy z innymi uczelniami w zakresie informatyki biologii itp… W celu umożliwienia kształcenia wielokierunkowego studentów niezbędna jest współpraca PWSM z uczelniami w kraju i zagranicą.

3. Realizacja celu:
Podjęcie skutecznych działań w celu określenia możliwości finansowych i kadrowych do uruchamiania nowych kierunków i makro-kierunków studiów. Wdrożenie działań zmierzających do osiągnięcia celu.

Cel ogólny → Ustawiczna poprawa jakości kształcenia.

1. Kierunek działania.
Dostosowanie jakości kształcenia do wymogów oraz wzorcowych standardów najlepszych polskich ośrodków, aby uczelnia rozwijała się i stwarzała od początku najlepsze na miarę warunków możliwości osiągania przez studentów najlepszych efektów.

2. Opis.
Realizacja planu zakłada:
- wdrażanie nowoczesnych form prezentacji treści,
- udostępnienie studiującym nowoczesnych metod i technologi ICT w procesie nauczania,
- wykorzystanie Internetu w celu dostępności do baz danych i zasobów bibliotecznych oraz udostępnienie tych możliwości studentom,
- rozwój kształcenia na odległość,
- zwiększanie ilości godzin kształcenia praktycznego z udziałem nowoczesnych technologii,
- wdrożenie zasad działania Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia,
- Wykorzystywanie celów systemu punktacji ECTS dla wszystkich form i poziomów kształcenia,
- uzyskanie uprawnień do nadawania stopnia magistra dla fizjoterapii,
- promocja kierunku Osteopatii oraz uzyskanie uprawnień do nadawania stopni naukowych w tym kierunku,
- stały rozwój biblioteki uczelnianej oraz aktualizacja jej zbiorów.

3. Realizacja celu:
Zaplanowanie w budżecie uczelni środków finansowych dla powyższego celu oraz podjęcie starań o wykorzystanie funduszy unijnych. Szkolenia dla kadry nauczycielskiej w celu unowocześniania metod prezentacji danych i form nauczania.

Cel ogólny → Wzbogacenie oferty edukacyjnej

1. Kierunek działania.
Wykreowanie kompletnej oferty kształcenia na odległość wyposażonej w odpowiednią platformę kształcenia na odległość, kompleksowe moduły kształcenia, testów repetytoriów, wykładów i wszelkich dostępnych pomocy naukowych w formie elektronicznej.

2. Opis.
Projekt kompleksowej platformy informatycznej kształcenia na odległość to podążanie za ustawicznym rozwojem społecznym w kierunku informatyzacji życia oraz wykorzystywania dobrodziejstw e-lerningu dla celów nauki i sposobu kształcenia (wykłady multimedialne, uczestnictwo we wzorcowych multimedialnych zabiegach klinicznych).

Realizacja celu:
1. Pozyskanie środków finansowych na cel w ramach dotacji ministerialnych lub funduszy europejskich na zakup nowoczesnego systemu e-learningu.
2. Zapewnienie zaplecza kadrowego serwerowego i programowego

 

Cel ogólny → Rozwój kształcenia podyplomowego.

1. Kierunek działania.
Maksymalna profesjonalizacja kształcenia podyplomowego w zakresie Osteopatii, a w perspektywie rozszerzenie oferty na inne kierunki.

2. Opis.
Nawiązanie współpracy z europejskimi wiodącymi uczelniami prowadzącymi kierunek Osteopatii i pozyskanie wykładowców do prowadzenia specjalistycznej edukacji w Uczelni.

3. Realizacja celu:
Poszerzenie kompetencji, rozbudowę lub przekształcenie jednostki zgodnie z zamierzonym celem.

Cel ogólny → Umiędzynaradawianie edukacji.

1. Kierunek działania.
- rozwój międzynarodowej wymiany studentów oraz kadry akademickiej,
- nawiązanie/rozwój współpracy z uniwersytetami zagranicznymi, zidentyfikowanymi jako potencjalni partnerzy strategiczni,
- kontynuowanie prowadzenia katalogów ECTS dla wszystkich kierunków,
- udział w programach edukacyjnych poza granicami kraju,
- szkolenia motywacyjne dla pracowników/studentów w celu zwiększenia zaangażowania w wymianę międzynarodową kadry i studentów.

2. Opis.
Dążenie PWSM do poznania i adaptacji do własnych warunków programu LLP-Erasmus. Program Erasmus stwarza możliwości wymiany międzynarodowej studentów oraz kadry.

Opracowywanie na bieżąco katalogów przedmiotów ECTS dla wszystkich nowo powstających kierunków i form kształcenia kierunków i ich regularne aktualizowanie.

Kursy motywujące zainteresowanie wśród kadry nauczycielskiej.

3. Realizacja celu:
- zdobycie finansów zewnętrznych na powyższy cel,
- wykreowania zaangażowania zarówno studentów jak i nauczycieli uczelnianych w realizację.

 

B. DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA

Cel ogólny → Wdrożenie programu prowadzenia badań naukowych w Uczelni umożliwiającej PWSM osiągnięcie pozycji szanowanej jednostki naukowo- badawczej.

1. Kierunek działania.
- zdobycie uprawnień nadawania stopni naukowych na poziomie magisterium
- stworzenie planu badań naukowych,
- ustalenie sposobu pozyskiwania środków,
- wykorzystanie elementów konkurencyjności z uwzględnieniem ich wpływu na ocenę parametryczną.

2. Opis.
Stworzenie skutecznie działającego planu pozyskiwania środków finansowych na badania naukowe. Stworzenie planu konkurencyjnych priorytetowych kierunków badań z uwzględnieniem planów rozwoju naukowego Polski i UE.

3. Warunki realizacji.
- działania motywujące kadrę i studentów,
- uzgodnienie wewnątrz uczelni planu i kierunku badań.

Cel ogólny → Rozpoczęcie międzynarodowej współpracy badawczej.

1. Kierunek działania.
- Podjęcie działań w celu włączenia się w międzynarodowe projekty badawcze.

2. Opis.
Zapoznawanie kadry i studentów z programami badań międzynarodowych jak 7 Program Ramowy UE. Wyznaczenie na uczelni punktu kontaktowego programów badawczych UE.

3. Warunki realizacji.
Zaangażowanie odpowiednio zmotywowanej kadry i studentów.

Cel ogólny → Motywowanie i wsparcie rozwoju naukowego studentów. Wprowadzanie ich w świat nauki i badań naukowych.

1. Kierunek działania.
- planowanie i motywowanie od podejmowania projektów badawczych prowadzonych przez młodych badaczy - studentów,
- motywowanie młodych naukowców – inspirowanie ich duchem badacza,
- zdynamizowanie działań koła naukowego.

2. Opis.
Stworzenie planu konsekwentnego programu badawczego

3. Warunki realizacji.
Przeznaczenie części środków w ramach dotacji na prace statutowe i prace własne na wewnętrzne „granty” dla obiecujących młodych naukowców.

 

C. DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA

Cel ogólny → Dążyć do otwarcia kliniki rehabilitacji fizjoterapeutycznej odpowiadającej
standardom określonym przez Ministra Zdrowia z dnia 10.11.2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2006 nr 213 poz. 1568).

1. Kierunek działania.
Ukierunkowanie konsekwentnych działań w zakresie planowania i zorganizowania działalności klinicznej jak i zdobywania funduszy w celu otwarcia mini kliniki rehabilitacyjnej.

2. Opis.
Zorganizowanie uczelnianej klinki fizjoterapeutycznej pozwoliłoby nie tylko na odbywanie praktyk, prowadzenie badań, ale także dostarczyłoby środowisku miejsca na rehabilitację, na które niejednokrotnie pacjenci oczekują kilka lat!

3. Warunki realizacji.
Zorganizowanie działań ukierunkowanych na pozyskanie pomocy z funduszy unijnych oraz prywatnych sponsorów zagranicznych.

 

D. DZIAŁALNOŚĆ ADMINISTRACYJNO-INWESTYCYJNA

Cel ogólny → Rozbudowa i stała adaptacja budynku do potrzeb rozwijającej się uczelni

1. Kierunek działania.
Poszerzanie pojemności budynku o nowe sale wykładowe, nowocześnie wyposażone.

2. Opis
Monitorowanie kosztów oraz prężne działania na rzecz pozyskania zagranicznego sponsoringu.

3. Warunki konieczne do realizacji.
Zaangażowanie w plan rozbudowy i adaptacji oraz wyposażenia budynku konkretnej osoby odpowiedzialnej za realizację celu.

Cel ogólny → Rozbudowa bazy informatyczno-usługowych dla studentów

1. Kierunek działania.
Na bieżąco nadążanie za najnowocześniejszym wizerunkiem Uczelni w zakresie informatyki w celu ułatwienia studentom procesu kształcenia.

2. Opis.
a. Serwer uczelniany,
b. System uczelnianych bezpłatnych skrzynek e-mailowych,
c. Uruchomienie Wirtualnego Dziekanatu oraz instalacja kiosków multimedialnych - System Informacyjny Wirtualnego Dziekanatu.

3. Warunki realizacji.
Zdobycie finansów na zakup urządzeń serwerowych i komputerowych umożliwiających obsługę poczty elektronicznej dla studentów oraz internetowego Dziekanatu oraz niezbędnego oprogramowania. Zatrudnienie osób z wykształceniem informatycznym w celu obsługi systemu wirtualnego

Cel ogólny → Stworzenie warunków dla indywidualizacji kształcenia

1. Kierunek działania.
Zdefiniowanie potrzeb indywidualizacji kształcenia zarówno wobec studentów niepełnosprawnych jak i szczególnie uzdolnionych, obcojęzycznych, a także zmagających się z problemami, lecz gotowych
walczyć o swoje wykształcenie.

2. Opis.
a. Utworzenie biura niepełnosprawnych,
b. Zdobywanie środków na realizację adaptacji uczelni do potrzeb studentów niepełnosprawnych,
c. Opracowanie programu nagród i promocji studentów szczególnie uzdolnionych.

3. Warunki realizacji.
a. Zaangażowanie w projekt,
b. Pozyskanie środków na cel.

 

E.DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA UCZELNI

Cel ogólny → Powołanie Działu Promocji w celu promowania uczelni poprzez działania
marketingowe.


1. Kierunek działania.
Stworzenia jasnego wyraźnego wizerunku choć niewielkiej, ale opartej o jasne zasady działania rozwijającej się w oparciu o nowoczesne metody kształcenia.

2. Opis.
- Posługiwanie się logo w każdym dokumentowanym kontakcie zewnętrznym,
- Promocja szkoły w każdy możliwy sposób ( koszulki dla studentów, długopisy, promocja poprzez ulotki płyty DVD itd.. ),
- promowanie uczelni wśród kandydatów na studentów poprzez wizyty w szkołach średnich,
- organizowanie dni otwartych Szkoły,
- obecność w mediach poprzez zamieszczanie ogłoszeń i informacji na temat ważniejszych wydarzeń z życia Uczelni.

3. Warunki realizacji.
Zaangażowanie osób z wykształceniem ukierunkowanym na public relations i zaplanowanie finansów uczelni na realizację tego celu.

Cel ogólny → Promocja wizerunku szkoły poprzez obecność na zjazdach i konferencjach.

1. Kierunek działania.
Bieżąca analiza terminarzy konferencji polskich i zagranicznych i planowanie obecności przedstawicieli PWSM na możliwie jak największej ilości konferencji.

2. Opis.
Wymiana doświadczeń, świeże spojrzenie pomiędzy naukowcami uczelni.

3. Warunki realizacji.
Zaplanowanie finansów w celu umożliwienia uczestnictwa w konferencjach.

Cel ogólny → Tworzenie jasnego pozytywnego public relations PWSM .

1. Kierunek działania.
Kontakt ze społeczeństwem budzący szacunek i zaufanie do Uczelni.

2. Opis.
Powołanie rzecznika prasowego uczelni i wyposażenie go w kompetencje realizacji celu.

3. Warunki realizacji.
Stały kontakt z mediami i obecność w społeczeństwie poprzez stworzenie jasnego planu tej obecności PWSM w społeczeństwie.