Jakość kształcenia

Wewnętrzny system zapewnienia jakości kształcenia w PWSM

Efekty kształcenia dla kierunku studiów - Fizjoterapia

Efekty kształcenia w odniesieniu do komponentów kształcenia

Raport z badania studenckiej oceny pracy wybranych nauczycieli akademickich w PWSM 2011/2012

Tryb zgłaszania i zatwierdzania tematów prac licencjackich

Uchwała WSZJK nr 1 Dotyczy analizy opracowań przeprowadzonych na uczelni ankiet z dnia: 16.12.2013 r.

Uchwała WSZJK nr 2. Dotyczy oceny ankiet wypełnionych przez interesariuszy zewnętrznych.

Uchwała WSZJK nr 3. Dotyczy oceny dostępności dla studentów wiedzy o efektach kształcenia i sposobach ich weryfikacji z dnia 16.12.2013 r.

Uchwała WSZJK nr 4. Dotyczy oceny dostępu informacji ze strony internetowej dla interesariuszy wewnętrznych i zewnętrznych z dnia: 16.12.2013 r.

Uchwała WSZJK nr 5. Dotyczy oceny protokołów hospitacyjnych z zajęć na uczelni z dnia: 16.12.2013 r.

Uchwała WSZJK nr 6. Dotyczy oceny protokołów pokontrolnych z praktyk zawodowych i ćwiczeń klinicznych z dnia: 16.12.2013 r.

Uchwała WSZJK nr 7. Dotyczy oceny funkcjonowania systemu stypendialnego i zapomogowego w PWSM z dnia: 16.12.2013 r.

Uchwała WSZJK nr 8. Dotyczy oceny traktowania osób niepełnosprawnych z dnia: 16.12.2013 r.

Uchwała WSZJK nr 9. Dotyczy oceny funkcjonowania procedury antyplagiatowej z dnia: 16.12.2013 r.

Uchwała WSZJK nr 10. Dotyczy metod weryfikacji efektów kształcenia zgodnie z KRK oraz WSWEK w PWSM z dnia: 16.12.2013 r.

Uchwała WSZJK nr 11. Dotyczy oceny mobilności studentów z dnia: 16.12.2013 r.

Raport końcowy badanie jakości kształcenia

Raport końcowy studencka ocena pracy Dziekanatu

Raport z badan efektów kształcenia

Raport z badania wybranych nauczycieli 12_13

Raport z badania wybranych nauczycieli 13_14

Podsumowanie analizy udziału interesariuszy zewnętrznych

Uchwała Senatu z dnia 21.09.2014 w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z funkcjonowania WSZJK za rok 2013/2014

Harmonogram działań WSZJK w PWSM w Podkowie Leśnej w roku akademickim 2014/2015

Uchwała Senatu z dnia 21.09.2014 w sprawie przyjęcia systemu procedur WSZJK w roku akademickim 2014/2015 i w latach następnych

Uchwała Senatu z dnia 21.09.2014 w sprawie przyjęcia składu komisji uczelnianych w roku akademickim 2014/2015

Uchwała Senatu z dnia 16.06.2015 w sprawie określenia realizacji procedur WSZJK przez komisje uczelniane w roku akademickim 2015/2016